MẪU SỐ 20/BB.GNTS/TPL

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
………………………………..

Địa chỉ …………………… 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………/BB-TPL

…………., ngày …  tháng …  năm ……….

 

BIÊN BẢN

Giao, nhận tài sản để thi hành án

Căn cứ Bản án, quyết định thi hành án số ……………. ngày ……….. tháng ……. năm ……….. của           

Căn cứ ................................................................................................................................

(Quyết định cưỡng chế thi hành án hoặc Văn bản bán đấu giá thành hoặc Biên bản thỏa thuận của đương sự về việc nhận tài sản để thi hành án).

Vào hồi ……………… giờ ………….. ngày …….. tháng ……….. năm ………….. tại..................

............................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ……………………………………, chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): ……………………………………, chức vụ: ...............................................................

............................................................................................................................................

Ông (bà): ……………………………………, chức vụ: ...............................................................

............................................................................................................................................

……….

Với sự tham gia của:

Ông, bà: ……………………………………, đại diện VKSND: ....................................................

Ông, bà: ……………………………………, đại diện: ................................................................

Với sự có mặt của ông (bà):……………………………………………… là người được thi hành án (hoặc đại diện cho người được thi hành án);

và ông (bà): …………………………… là người phải thi hành án (hoặc đại diện cho người phải thi hành án)

Tiến hành giao tài sản của ……………………………………………………………………………… cho              nhận để thi hành án.

Tài sản giao nhận gồm (nêu rõ từng loại tài sản): ...................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Ông (bà) ……………………………………………. đã nhận đủ số tài sản đã nêu trên, không có ý kiến gì khác. Ông (bà)      
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản kể từ thời điểm nhận.

Biên bản lập xong hồi ……… giờ ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên.

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THỪA PHÁT LẠI
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN VKSND ............
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA
VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)