Biểu mẫu quyết định về giải quyết khiếu nại

 

                                                                                                                                       Mẫu số: A 01 -THA

                                                                                                                          (Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP

                                                                                                                           ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

 

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ......./QĐ-TCTHA

............., ngày...... tháng..... năm 20....

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại của: ...............................

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

   Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

 

     Xét đơn của ông (bà):...................................................., địa chỉ..........................

..........................................................................khiếu nại .........................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................(nêu nội dung khiếu nại)................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự................................. nhận thấy:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................(nhận xét, đánh giá)........................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

 

 

 

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Từ những căn cứ và nhận định trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của:....................................., địa chỉ:........................................................................................................................

.......................(nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ)..... ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

………(nêu biện pháp xử lý nếu có).........................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .........................................., người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyền khiếu nại tiếp đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này (nếu là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)./.

 

           

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);

- Viện KSNDTC;

- Vụ GQKNTC;

- Trung tâm DLTT & TK THADS;

- Lưu: VT, HS.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

VĂN BẢN KHÁC
Giấy Báo Về Việc Nhận Tiền, Tài Sản
Thông Báo Bán Đấu Giá Tài Sản
Thông Báo Cưỡng Chế Thi Hành Án
GIẤY MỜI
GIẤY TRIỆU TẬP
Giấy Báo Tự Nguyện Thi Hành Án
Giao Tài Sản Để Thi Hành Án
QUYẾT ĐỊNH GIẢI TỎA BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
QUYẾT ĐỊNH GIẢI TỎA BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN
Banner Pham Nghiem
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
LS Phạm Công Út
LS Nguyễn Duy
CV Danh Thị Kim Ánh
Hotline
1900 56 56 96 - 0903 342 188
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượng online: 46
Lượt truy cập: 3505779
Kỷ lục có 3003 người online lúc:
06-12-2012 16:57

 

Công ty Luật Phạm Nghiêm

Địa chỉ: 122/7 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,Tp.HCM

Tổng đài tư vấn: 1900 56 56 96 - 0903342188

Email: luatsuphamcongut@gmail.com

Web: http://www.vanphongthuaphatlai.com.vn

Website: - Giấy phép số: 99/GP-STTTT, cấp ngày 08/12/2011

 

Các nội dung trên website “Văn phòng thừa phát lại” do Luật sư của Công ty Luật Phạm Nghiêm lược dịch đều thuộc bản quyền của Công ty Luật TNHH MTV Phạm Nghiêm. Mọi trích dẫn hoặc sử dụng lại phải ghi rõ: "Theo phamnghiem.com.vn"

Người chịu trách nhiệm: Luật sư Phạm Công Út

Copyright © 2016 Thua Phat Lai . All rights reserved. Designed & Developed by EMSVN.