MẪU SỐ 23/BB. XM/TPL

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
………………………………..

Địa chỉ …………………… 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………/BB-TPL

…………., ngày …  tháng …  năm ……….

 

BIÊN BẢN

Xác minh điều kiện thi hành án

Căn cứ Quyết định thi hành án số …………. ngày …… tháng …… năm ………………………… của           

Hôm nay, vào hồi …… giờ ………….. ngày …….. tháng ……….. năm ………….., tại: .............

............................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông, bà: ……………………................................................................ , chức vụ: Thừa phát lại

Ông, bà: ……………………………………, chức vụ: ................................................................

...........

Với sự chứng kiến của:

Ông, bà: ………………….......................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

……..

Lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án của ông (bà)/cơ quan/tổ chức: ...........................

............................................................................................................................................

địa chỉ: ................................................................................................................................

là người phải thi hành các khoản ..........................................................................................

............................................................................................................................................

Kết quả xác minh như sau:

............................................................................................................................................

Biên bản lập xong hồi ……… giờ ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên.

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THỪA PHÁT LẠI
(Ký tên, đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)